oDatach.sk

V spolupráci s Iron Mountain

Chcete skončiť s podnikaním? Dajte si do poriadku účtovníctvo

autor: R. Tomanová          22. júla 2019

Odchádzate do dôchodku, alebo vás podnikanie prestalo baviť a chcete sa zbaviť vašej obchodnej spoločnosti? Aby ste predali vašu firmu, čo najvýhodnejšie a mali, čo najnižšie záväzky z predaja voči daňovému úradu a zdravotnej poisťovni, je vhodné dať si do poriadku účtovníctvo.

Možností ako sa zbaviť firmy je viacero

Podnikanie môžete ukončiť predajom a to buď zmluvou o prevode obchodného podielu, alebo zmluvou o predaji podniku. Spoločnosť môžete zrušiť aj likvidáciou, zlúčením alebo splynutím s.r.o.

Ex offo môže vašu firmu zrušiť súdne rozhodnutie a v neposlednom rade existuje i možnosť konkurzu spoločnosti a jej následné vymazanie z obchodného registra. No to, akou z vyššie uvedených možností váš podnik zavriete, neurčujete ani tak vy ako ekonomická situácia firmy.

Analýza účtovníctva

V prípade, že chcete vašu spoločnosť predať čo najvýhodnejšie, je vhodné si urobiť analýzu účtovníctva. Predávaná s.r.o.-čka by totiž nemala mať žiadne záväzky, čiže výška majetku by sa mala rovnať výške imania. Skontrolujte teda, či ste zaplatili podlžnosti najmä voči tretím stranám – zamestnancom, dodávateľom, ale predovšetkým voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Predávaná firma by nemala tiež mať už žiadnych zamestnancov, dodávateľov, odberateľov ani nájomné vzťahy. Nezabúdajte ani na daňový úrad a záväzky, ktoré voči nemu máte. Spoločnosť má totiž väčšiu pravdepodobnosť predaja, ak je platiteľom DPH.

Analýza účtovníctva je základ pre akékoľvek zaobchádzanie s firmou

Nemilá situácia nastane, ak podlžnosti máte, no nie ste platovo schopný ich uhradiť. Za platovo neschopný sa považuje taký subjekt, ktorý nedokáže splniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi alebo, ak hodnota záväzkov firmy presahuje hodnotu jej majetku. Vtedy sa vaša spoločnosť dostane do konkurzného konania, ktoré vyhlasuje súd.

V rámci neho sa uskutoční proces, ktorý bude viesť k uspokojeniu veriteľov prostredníctvom speňaženia majetku spoločnosti. V praxi to teda znamená, že majetok dlžníka sa rozpredá, spočíta a aspoň čiastočne sa vyrovnajú záväzky voči veriteľom. Návrh na konkurz pritom môžete podať vy ako dlžník, veriteľ alebo viacero veriteľov súčasne. Tí tak najčastejšie robia v prípade, ak nevedia svoje pohľadávky vymôcť exekúciou.

V praxi veľakrát dochádza k situáciám, že konateľ spoločnosti má mylnú domnienku o stave jeho účtovníctva. Chýbajú pokladničné bloky, hmotný majetok bol nesprávne odpisovaný a stratili sa inventarizačné zápisy. Preto je vhodné od začiatku podnikania nastaviť si plán pohybu dokumentov vo firme, tzv. registratúrny poriadok. Následne by sme odporúčali dokumenty podliehajúce zákonu o účtovníctve aj uchovávať.

Uchovávanie celej účtovnej dokumentácie je nutné i z dôvodu, že po predaji spoločnosti sa odovzdáva novému vlastníkovi,“ hovorí Renáta Jurášková zo spoločnosti Iron Mountain Slovakia, ktorá sa zaoberá uchovávaním a digitalizáciou dokumentov.

Začnite spravovať firemné dokumenty

Nekompletná účtovná dokumentácia teda môže výrazným spôsobom skomplikovať predaj vašej spoločnosti. Mali by ste sa preto zamyslieť nad správou a riadením informácií vo firme: „Začať môžme tak, že prídeme k vám do firmy, roztriedime všetky dokumenty a informujeme vás, čo treba ponechať, čo môžete skartovať.

Následne vytvoríme registratúrny plán a registratúrny poriadok, podľa ktorého sa budete riadiť pri všetkých dokumentoch, ktoré k vám prichádzajú do spoločnosti, ako v papierovej, tak aj v digitálnej forme a ktoré budete uchovávať. Na záver papierové dokumenty uložíme v našom zabezpečenom priestore,“ vysvetľuje spôsob práce Renáta Jurašková z Iron Mountain Slovakia.

Najčastejšie možnosti ukončenia podnikania sú:

Spôsob ukončenia Kedy situácia nastane
Predaj prostredníctvom Zmluvy o prevode obchodného podielu V prípade, že v spoločnosti je viac spoločníkov, na predaj vášho podielu je potrebná spoločenská zmluva, ktorá prevod umožňuje a súhlas valného zhromaždenia
Predaj prostredníctvom Zmluvy o predaji podniku Predmetom predaja je súhrn aktív, ktoré sa prevedú na novú spoločnosť, nutné je mať uhradené všetky záväzky voči tretím stranám.
Likvidácia Proces, kedy podnikateľ chce ukončiť svoje aktivity a nemá záujem spoločnosť predať alebo sa mu nepodarilo nájsť kupujúceho. Likvidácia je proces, v ktorom je potrebné uhradiť všetky záväzky a následne vytvoriť podmienky na zánik spoločnosti.
Zlúčenie alebo splynutie Zlúčením jedna alebo viacero spoločnosti zaniká a ich nástupcom sa stáva iná už existujúca firma. Pri splynutí zanikajú minimálne dve spoločnosti, pričom ich nástupcom je novozaložená spoločnosť. V oboch prípadoch nástupca ručí za záväzky predchádzajúcej spoločnosti.
Výmaz spoločnosti súdom z úradnej povinnosti Súd môže o zrušení obchodnej spoločnosti rozhodnúť z viacerých dôvodov (napr. ak sa nekonalo valné zhromaždenie v kalendárnom roku, ak spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie alebo ak spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond a i.) a koná tak na základe podnetu, ktorý dostane.
Konkurz Ide o nútený spôsob, kedy sa podnik dostane do platovej neschopnosti a nie je možné plniť záväzky voči veriteľom.

Uskutočnenie predaja spoločnosti

Ak ste splnili všetky vyššie uvedené podmienky, môžete pristúpiť k jej zavretiu alebo predaju, ktorý sa uskutoční podpisom kúpno-predajnej zmluvy. Jej súčasťou môže byť i čestné vyhlásenie so zárukou, že ak spoločnosti nastanú plnenia vyplývajúce z času, keď mala firma predchádzajúceho majiteľa, za ich vysporiadanie ste zodpovedný vy ako predchádzajúci konateľ.

V prípade, že ste s novým konateľom vyriešili všetky vyššie spomenuté otázky a došlo k podpisu zmluvy, je potrebné predaj spoločnosti ešte zapísať do obchodného registra, pričom musíte uhradiť súdny poplatok vo výške 66 eur.

Prevod obchodnej spoločnosti podlieha dani z príjmov a taktiež zdravotným odvodom. Nezabudnite na skutočnosť, že nová spoločnosť podlieha zákonným povinnostiam, ktoré sa vám novému konateľovi budú lepšie zvládať, keď osloví poradenské spoločnosti na správu dokumentov a informácií.

Kontaktujte nás a my vám pripravíme cenovú ponuku na správu firemnej dokumentácie

Copyright oDatach.sk 2019, Všetky práva vyhradené  |  Ochrana osobných údajov
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram